• Infrastruktura i rozwój zrównoważony

  Działania rozwojowe w Polsce w latach 2014-2020 będą obejmować realizację licznych przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym. Stoimy na stanowisku, że powinny one służyć pobudzaniu nowoczesnego wzrostu gospodarczego i tworzenia wartościowych miejsc pracy, w sposób uwzględniający aspekty społeczne, środowiskowe i przestrzenne - zgodnie z modelem rozwoju zrównoważonego. Świadczymy usługi wspomagające działania w obszarach infrastruktury i środowiska.
 • Rozwój inteligentny

  Jednym z fundamentów unijnej oraz krajowej polityki rozwoju w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020 jest wspieranie tzw. inteligentnych specjalizacji (smart specialisations), będących narzędziem tworzenia przewag konkurencyjnych poszczególnych terytoriów. Nasze działania prowadzimy z wykorzystaniem koncepcji inteligentych specjalizacji, służąc merytorycznym wsparciem w jej urzeczywistnianiu na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.
 • Włączenie społeczne

  Wspieranie wzrostu w gospodarkach wysokorozwiniętych opiera się nie tylko na pobudzaniu rozwoju inteligentnego i zrównoważonego, ale również na sprzyjaniu włączeniu społecznemu i ograniczaniu ubóstwa. Wymaga to prowadzenia kompleksowych, ukierunkowanych działań w obszarach zatrudnienia, edukacji i polityki społecznej. Służymy wsparciem w powyższych dziedzinach.
 • Nowe instrumenty rozwoju miast

  Polityka spójności UE w okresie 2014-2020 oraz krajowa polityka rozwoju oferują nowe instrumenty rozwoju miast. Służymy wsparciem miastom w tworzeniu rozwiązań strategicznych i wdrożeniowych mających na celu wzrost ich konkurencyjności i relacji funkcjonalnych z otoczeniem, z wykorzystaniem nowych instrumentów działań.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Usługi

Świadczymy usługi oparte na wiedzy w sferze rozwoju społeczno-gospodarczego. Wykorzystujemy nowoczesne metody analityczne i badawcze, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Umożliwiamy dzięki temu podejmowanie decyzji w oparciu o dowody empiryczne (evidence-based approach).

Branże

Specjalizujemy się w obszarach:

 • innowacyjności i przedsiębiorczości
 • infrastruktury i środowiska
 • kapitału ludzkiego i polityki społecznej
 • społeczeństwa informacyjnego
 • rozwoju regionalnego
 • wzmacniania zdolności instytucjonalnych

Standardy

Nasze usługi realizujemy:

 • stosując uznane standardy zarządzania projektami,
 • zapewniając zarządzanie jakością,
 • wykorzystując najlepsze doświadczenia międzynarodowe,
 • szanując normy pracy i środowiska.

Doświadczenie

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Komisja Europejska
 • ministerstwa
 • agencje i urzędy centralne
 • samorządy województw
 • miasta
 • uczelnie wyższe
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prywatne